راهنمای انتخاب و خرید منبع تحت فشار 200 لیتری دیافراگمی زیلمت منبع انبساط زیلمت منبع زیلمت تحت فشار را به عنوان مخزن پمپ آب نیز می توان به شمار آورد که پمپ این محصول نیز دارای نقش بسیار مهمی در تاسیسات یک ساختمان می باشد و همیشه با توجه به حجم موجود در آن مقداری آب را در خود نگهداری می نمایند. منبع تحت فشار  تیوپی زیلمت نکته قابل توجه این است که هر چه حجم منبع فشار زیلمت (zilmet pressure tank) ...