هدف از مخزن انبساط زیلمت محافظت از سیستم های گرمایش آب بسته و سیستم های آب گرم خانگی در برابر فشار بیش از حد است. مخزن تا حدی با هوا پر شده است که در صورت اندازه گیری صحیح، فشار آب اضافی ناشی از انبساط حرارتی را جذب می کند. کاربرد منابع دیافراگمی و منبع تحت فشار زیلمت همانطور که گفته شد مخزن انبساط منبعی است که برای محافظت از سیستم های گرمایش آب بسته و سیستم های آب گرم خانگی در برابر فشار بیش از...