منبع تحت فشار

منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار با ذخیره نمودن آب مورد نیاز دستگاه پمپ آب، با فشار مناسب نیاز به روشن و خاموش شدن مداوم پمپ آب را ک...

منابع ایرانی

منبع تحت فشار ایرانی در سالهای اخیر به علت اتخاذ تحریم های متعدد و شرایط سخت واردات محصولات اروپایی سبب شد جهت تامین نیاز آن دسته ...