تیوپ منبع
مبدل
منبع پکیجی
منبع دیافراگمی

منابع ایرانی

منبع تحت فشار ایرانی در سالهای اخیر به ع...

منبع تحت فشار

منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار با ذخیره نمودن آب مورد نیاز دستگاه پمپ آب، با فشار مناسب نیاز به روشن و خاموش ش...

تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا

محصولات شرکت زیلمت ایتالیا تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا به چند دسته تقسیم میشوند که شامل: ۱- منبع دیافراگمی زیل...